УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДИ ОТ ОНЛАЙН АНКЕТАТА PAZARUVAJ ИЗСЛЕДВАЩА НАВИЦИТЕ ЗА КОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ

Управляваният от Online Comparison Shopping Kft. (Н-1074 гр. Будапеща, ул. Ракоци 70-72; регистрационен номер на дружество: 01-09-186759, регистрация в Съда по регистрация към Столичния съд) (наричано по-нататък “Организатор”) сайт за онлайн търговия за сравняване на цените организира игра с награди от 17. октомври 2016 г. (09:00 часа) до 23 октомври 2016 г. (24:00 часа) (наричано по-нататък “ИГРА С НАГРАДИ”). Организаторът ще публикува отговорите на анкетата, представляваща основа за ИГРАТА С НАГРАДИ, във формата на проучване и/или инфографики с маркетингова цел, в кумулативна форма, не позволяваща определяне на самоличността.

Оператор на ИГРАТА С НАГРАДИ, професионален партньор: GKI Digital ООД (наричано по-нататък Оператор)

Теглене на наградите и обявяване на резултатите: 24 октомври 2016 г.

ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА С НАГРАДИ

По време на ИГРАТА С НАГРАДИ участниците попълват анкета, която е достъпна чрез приложение за анкета, съхранявано на сървъра на Оператора(http://survey.gki.hu/index.php/322957/lang-bg). Сред попълнилите анкетата се извършва теглене на наградите, предложени от Pazaruvaj.com.

ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • За участието в ИГРАТА С НАГРАДИ е приложимо действащото унгарско законодателство.
 • В ИГРАТА С НАГРАДИ могат да участват потребители, физически лица, имащи постоянно местожителство в България, попълнили анкетата.
 • Потребителят, с участието си в ИГРАТА С НАГРАДИ, тоест с присъединяването си, изрично приема настоящия правилник, декларацията за конфиденциалност на Организатора, освен това приема, че във връзка с тегленето и дадените от Потребителя във връзка с тегленето данни е меродавен изключително регистърът на компютърната система, използвана от Организатора.
 • В ИГРАТА С НАГРАДИ не могат да участват следните лица: (а) висшите длъжностни лица, служителите, представителите на Организатора и техните близки роднини (Граждански кодекс книга 8, част I, чл. 8:1 (1) точка а)); (б) други сътрудничещи лица, участващи пряко в провеждането на ИГРАТА С НАГРАДИ и техните близки роднини (Граждански кодекс книга 8, част I, чл. 8:1 (1) точка а)).
 • ИГРАТА С НАГРАДИ няма за цел в нея да участват малолетни или недееспособни лица, или лица с ограничена дееспособност, но Потребителят признава, че Организаторът не е в състояние да провери това. Ако Победителят е малолетно или недееспособно лице, или лице с ограничена дееспособност, при получаването на Наградата при идентифицирането е необходимо съдействието на неговия представител.
 • Участието в ИГРАТА С НАГРАДИ или получаването на наградата Организаторът не обвързва с плащането на пари или предоставянето на парична изгода от страна на играча, нито с пазаруване или ползване на услуги от Организатора или от други. Въз основа на всичко това ИГРАТА С НАГРАДИ не представлява игра, явяваща се обект на Закон XXXIV от 1991 г. за организирането на хазартни игри, подлежаща на обявяване и лицензиране.

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

 • Тегленето на награди се извършва от Организатора в затворена информационна система с произволно генериране, след завършването на ИГРАТА С НАГРАДИ. Идентификацията на потребителя победител (наричан по-нататък “Победител”) се извършава след тегленето на наградите.
 • Победителите се уведомяват от Организатора в деня на тегленето с e-mail, в който получават информация и за точните условия и срока на получаване на наградата. За пропуски/грешки в дадените от победителя лични данни (напр. грешка в изписването на името, електронния адрес и т.н.) Организаторът не поема никаква отговорност.
 • Ако победителят в срок от 5 (пет) дни от уведомлението не извърши съгласуването на данните, необходимо за предаването/получаването на наградата, или откаже да сътрудничи, Организаторът може да изключи победителя от участие и да откаже да изпрати наградата.

НАГРАДА, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА И ОТГОВОРНОСТИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

 • Награди:

  • 5 бр. Лего бележник с Pazaruvaj.com лого и химикалка
  • 5 бр. бележник и химикалка с Pazaruvaj.com лого
  • 5 бр. USB флаш памет с Pazaruvaj.com лого
 • Всички добавъчни данъци и такси, свързани с наградата, се поемат от Организатора.
 • Всякаква обява във връзка с наградата, публикувана в печатни и електронни медии, или на друго място, е само илюстрация, тя – в определени от настоящия правилник рамки – може да се отличава от публикуваната в обявите.
 • Преди получаването, наградата не може да се прехвърля на друг, не може да бъде заменяна за пари в брой.
 • Доставянето на наградата ще се осъществи след идентифицирането, предвидено от настоящия правилник.
 • Организаторът си запазва правото да преустанови по всяко време ИГРАТА С НАГРАДИ без индивидуално уведомяване на потребителя, да променя нейните условия даже със задна дата, или да я прекрати.
 • Организаторът не носи отговорност за евентуална неправилна или невярна регистрация. Организаторът си запазва правото на преценка на правилността на регистрациите с формат, различен от предписания.
 • Предвид това, че ИГРАТА С НАГРАДИ е безплатна, потребителят в никакъв случай не може да изисква от Организатора, или от трето лице, действащо от негово име, никакво обезщетение или възстановяване на разходите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 • По време на ИГРАТА С НАГРАДИ потребителят изрично дава съгласието си за управление на личните му данни от страна на Организатора, съответно на условията за управление на данни на Организатора.
 • С участието си в ИГРАТА С НАГРАДИ победителите дават съгласието си за това, Организаторът безплатно да регистрира техните лични данни (име, постоянен адрес) и безплатно да ги управлява с цел документирането на настоящата игра с награди, за целите, указани в Закон CXVII от 1995 г. за данъка върху доходите на физическите лица. (Изключително за целите на отчитане на данъците и задълженията върху Наградите.)
 • Данните, дадени по време на ИГРАТА С НАГРАДИ, се съхраняват по време на ИГРАТА С НАГРАДИ от Оператора, като обработващ данните. Съхраняваните по този начин лични данни в никакъв случай няма да използва за цели, различни от настоящата ИГРА С НАГРАДИ, при приключването на настоящата ИГРА С НАГРАДИ е длъжен да изтрие безвъзвратно базата данни, съдържаща личните данни.
 • Организаторът и Операторът няма да предават тази информация на други трети лица. Организаторът и Операторът се задължават да използват личните данни на участниците, спазвайки действащите законови разпоредби.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 • Решенията на Организатора на Играта във връзка с настоящата ИГРА С НАГРАДИ са задължителни, във връзка с тях не може да се инициира съдебна процедура. Организаторът изключва възможността за изпълнение на искания на потребителя към Организатора с каквото и да било правно основание. Организаторът си запазва правото да отмени или прекъсне ИГРАТА С НАГРАДИ, да откаже частично или напълно наградите, ако във връзка с ИГРАТА С НАГРАДИ възникне основателно подозрение за злоупотреба или нарушение на условията, освен това при възникване на непредвидени обстоятелства или в случай на непреодолима сила. Организаторът си запазва правото да допълва или изменя тези условия или самата ИГРА С НАГРАДИ, като уведомява за това потребителите. Организаторът има право едностранно да спре/отмени ИГРАТА С НАГРАДИ по всяко време.
 • Организаторът има право за изключи от състезанието с дадена тематика играч, който се възползва от предимства поради използване на ИГРАТА С НАГРАДИ не според предписанията. Вземането на решение във връзка с това е право на Организатора. Умишленото саботиране на играта с използване на нападения, също води до изключване. В този случай няма възможност за подаване на жалба и обжалване.
 • Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящия Правилник на играта.
 • Провеждането на ИГРАТА С НАГРАДИ и участието в нея става в съответствие с настоящия правилник. В случай на въпроси, не регулирани от настоящия правилник, трябва да се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство.
 • Ако потребителят - по отношение на някоя от разпоредбите - не приема правилника, или прави възражения относно него, не може да участва в ИГРАТА С НАГРАДИ, съответно се изключва от нея.

17. октомври 2016 г.
Online Comparison Shopping Kft.
Pazaruvaj.com
Всички права запазени!